جلسات معاونت بازرگانی

  • شما با هر اسمی که در کادر (نام) وارد نمایید، در جلسه دیده خواهید شد.
   • با وارد کردن **** در کادر (کد دسترسی) می‌توانید وارد جلسه شوید.

 

نشست‌ها