جلسات شرکت نور رایانه سپهر

  • شما با هر اسمی که در کادر (نام) وارد نمایید، در جلسه دیده خواهید شد.
   • با وارد کردن 123456 در کادر (کد دسترسی) می‌توانید به عنوان مهمان وارد جلسه شوید.

 

نشست‌ها